Changeset No. Date Contributor Comment
12017-04-17 20:41:08 UTCszalona_entropia Przebieg DW786 zmieniłeś na dobry, ale nie powinieneś był zmieniać tagów secondary/tertiary bo one nie są "przyklejone" do formalnego przebiegu dróg wojewódzkich, tylko wyznaczają przebieg głównych arterii drogowych. Nikt jadący z Kielc do Piekoszowa ni...
1 changeset(s) created by Fregate have been discussed with a total of 1 comment(s)