Changeset No. Date Contributor Comment
12017-11-30 17:18:45 UTCgeoaria سلام آیا مسیر اتصال روبروی شهرک سلامت اصفهان به بزرگراه از دسترسی خارج شده است

در صورتی که از دسترسی خارج شده با توجه به اینکه از تگ barrier استفاده کرده اید نباید اتصا...
22017-11-30 17:19:19 UTCgeoaria در ضمن مورد فوق اصلاح گردیده است
12017-04-18 14:18:57 UTCgeoaria سلام
نقشه کش عزیر ، لطفا در مورد ویرایش های که در نقشه انجام می دهید در بخش کامنت ، حتما علت ویرایش و علت حذف و افزودن موارد را دقیقا بنویسید.
علت حذف مسیر در این ویرا...
2 changeset(s) created by nixbit have been discussed with a total of 3 comment(s)